Hoşgeldiniz! Kontrol panelinize erişmek için;
GİRİŞ YAPIN veya ÜYE OLUN

Bugün
14.7.2024 21:03:43

Yazılar Arşivinde Arayın:

Ziyaretçilerimize duyrulur / Artık sizde yazılarınızı yorumlarınızı yayınlayabileceksiniz, sitemize ücretsiz üye olarak sizlerde yazılarınızı paylaşabilirsiniz göstereceğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz |

kaybandi |

ÖSS-ÖYS DE ÇIKAN SORULAR VE CEVAPLARI

                          

                              1) Periyodik cetvel üzerine yaptığı çalışmalara başlarken,Dimitri Mendelew  elementleri önce aşağıdaki özelliklerinden hangisine göre sıralamıştır ?

                               A) Atom  numaraları                C) Katı , gaz ya da sıvı oluşları

                                B) Erime noktaları                   D) Atom ağırlıkları

                                                         E) Yoğunlukları  

                    

 

 

   YANIT-  D   Dimitri Mendelew, elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.Ancak bu sıralamalarda bazı uyumsuzluklar görüldüğünden atom ağırlıklarına göre sıradan vazgeçilmiştir.Atom numaralarına göre sıralanmıştır.Dimitri Mendelew in uyumsuzluğa örnek;Atom ağırlığı 58,9 olan kabolt,atom ağırlığı 58,7 olan nikelden daha önce gelmelidir                                                                                                                                     

                   

 

 

   2-)Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir.

a-)Atom ağırlığı    b-)Atom numarası  c-)Değerliği   d-)Kimyasal özellikleri  e-)Fiziksel özellikleri

                                                                                                                        (1982 / 1 )

               

  Yanıt B : Periyodik cetvelde elementler,kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre gruplandırılır.Ancak elementler atom numaralarına göre sıralanırlar.

           

 

 

1 3-)3p orbitalinde 3 elektron bulunan elementin atom numarası kaçtır   (1983 / 2 )

  a-) 9     b-) 13     c-) 15    d-) 17    e-) 25

                Yanıt C : Verilen elementin elektron dizisi  1s(2)  2s(2)  2p(6) 3s(2)  3p (3) tür.Nötr atomları 15 e içeren bu elementin atom numarası 15 tir.

            

 

4-) Elektron düzeni : 1s (2)  2s (2)  2p (6)  3s (2)  3p (6) 4s (2) olan elementin periyodik cetveldeki yeri neresidir           (1974)

 a-) 2. sıra  2. sütun    b-) 3. sıra 4. sütun    c-) 4. sıra  2. sütun  d-) 6. sıra 4.sütun  e-) 3.sıra 6.sütun.

               Yanıt C dir .Verilen bu elementin en yüksek enerji düzeyi rakamı 4 olduğuna göre element periyodik cetvelin   4.sırasındadır.En yüksek enerji düzeyinde 2 e bulunduğuna göre periyodik cetvelin 2 grubundadır.

 

 

 5-) Atom numaraları aşağıda verilen elementlerden hangisi bir asal gaz değildir. (1979)

a-)  2   b-)  10  c-) 18  d-) 34   e-) 54

                Yanıt d dır.Atom numarası en küçük olan soygaz 2 He  daha sonra gelen soygazların atom numaralarındaki artış sırayla 8,8,18,18,32 şeklindedir. Buna göre  10Ne  18Ar  36Kr   54Xe ve 86Rn şeklindedir.O halde atom no 34 verilen element soygaz değildir.

                 6-)Atom numaraları ; 4,5,11,12,13,19 olan elementlerin kimyasal özelliklerindeki benzerliklerine göre çiftler halinde doğru gruplandırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir. (1975)

a-) 11-9-19 , 4-12 , 5-13         b-)11-12 , 4-5 , 31-19      c-) 5-19 , 11-12 , 4-13

d-) 4-5 , 11-9-19 , 12-13         e-)4-11 , 12-13 , 5-19

                 Yanıt A dır.Atom numarası 4 olan= 2A grubunda                                                                                                    

                   “            “        5 olan = 3A grubunda

                                             11 olan = 1A grubunda

                                          12 olan = 2A grubunda

                                             13 olan = 3A grubunda

                                             19 olan = 1A grubunda      

Buna göre 11 ile 19 , 4 ile 12  ve 5 ile 13 atom numaralı elementler aynı grupta bulunduklarına göre özellikleri birbirine benzer.

 

 

7-) Periyodik sistemin 3.sırasındaki 5.elementin atom numarası kaçtır    (1974)

a-) 3   b-) 5     c-) 8    d-)  15       e-) 18

       Yanıt D dir.3 .soygaz ( 3. sırada ) olan argonun atom nosu 18 dir.3.sıranın 5 . elementi 5A grubu olacağına göre soygazdan 3 önce gelmeli yani atom nosu 18 – 3 = 15 olmalıdır.  

 

8-)Kalsiyum atom numarası Ca (++) iyonunun elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir.  (1976)

a-) 1s (2) 2s (2) 2p (6)  3s (2)  3p (6)  4s (2)

b-) 1s (2)  2s (2)  2p (6) 3s (2) 3p (6)  4s (2) 3d(2)

c-)  1s (2)  2s (2)  2p(6)  3s (2)  3p (6) 4s(1) 3d(1)

d-)1s (2)  2s (2)  2p(6)  2s(1)  3p(6)

e-) 1s (2)  2s (2)  2p (6)  3s (2)  3p(6)

     Yanıt E dir. Ca atomunun elektron dizilişi

  20 Ca : 1s(2)  2s (2)  2p (6)  3s (2)  3p(6)  4s(2) dir.Bu atom (+2) yüklü iyon haline gelirken 4s orbitalindeki 2 elektron verir ve elektron dizilişi

  Ca (+2) : 1s(2)  2s (2)  2p(6)  3s (2)  3p (6) olur.

 

 9-) Periyodik cetvelin d.sütunundaki (ilk düşey sütun ) elementler için hangisi yanlıştır.  (1977)

a-) Kolaylıkla elektron verirler.

b-) Alkali metalleri olarak adlandırılırlar.

c-) +1 yüklü iyonları soygaz elektron düzenine sahiptir.

d-) Atom numaraları arttıkça erime noktaları düşer.

e-) Soygaz elektron düzeninden bir eksik elektrona sahiptirler.

       Yanıt E dir. Periyodik cetvelin 1a grubunda bulunan elementler alkali metallerdir.Bunlar en yüksek enerji düzeylerindeki elektronları kolaylıkla vererek (+1 yüklü ) soygaz elektron düzenine sahip olurlar.Soygaz elektron düzeninden bir eksik elektrona sahip olan elementler 7A grubundaki halojenlerdir.

 

10 -) Aşağıdakilerden hangisi halojenler için yanlıştır.   (1977)

a-) Molekül iki atomludur.

b-) Atom numarası arttıkça elektron ilgileride artar.

c-) Bazik ortamdan bazıları kendi kendilerini redoke edebilirler.

d-) Hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterir.

e-) Genellikle -1 değerlikli bileşikler yapar.

       Yanıt B dir. Periyodik cetvelin gruplarında atom numarası arttıkça atom çapı büyüyeceğinden elektron verme kolaylaşır.Elektron alma isteği ise azdır.

 

11-)Nötral atomunun 3p orbitalinde bir elektronu bulunan X elementinin X2O3 bileşiğinin mol ağırlığı 102 g olduğuna göre bu elementin nötron sayısı kaç olabilir?   (1978)

            a)44                 b)41                c)27                 d(14)               e)13

            Yanıt d’dir.Nötr atomunun 3B orbitalinde bir elektron bulunan X elementinin elektron dizilişi:1s(2)       2s(2)    2p(6)            3s(2)    3p(1)   şeklindedir.Buna göre X elementinin atom numarası yani proton sayısı 13’tür.X2O3 bileşiğinin bir molünün kütlesi 102 ise

2X+3X.16=102   eşitliğinden X 27 bulunur.X’in atom kütlesini kütle numarasına eşit alırsak X atomlarının nötron sayısı 27-13=14  olur.

 *Aşağıdaki 2 soru şu bilgilerden yararlanılarak cevaplandırılacak:

  1  2A   1s (2)

  2  11B  1s (2)  2s(2)  2p(6)

  3  13 C (+3)    1s(2)  2s(2)  2p(6)

  4  18 D           1s(2)   2s (2)   2p(6)   3s(2)   3p(6)

  5  30 E      1s(2)   2s(2)   2p(6)   3s(2)   3p(6)   3d(10)  5s(2)

 

12-) Bu elementlerden hangileri soygazdır.  (1975)

a-) 2-3-4   b-) 1-5   c-) 2-3    d-) 1-4            e-) 3-4

      Yanıt D dir. He (1s (2) ) dışında kalan tüm soygazların en yüksek enerji düzeylerinde elektron dizilişi s ,p dir . B +  C +3 de elektron dizilişi soygaza benzemiştir.

 

13-) Bu elementlerden hangisinden bir elektron koparmak en kolaydır.  (1975 )

a- 3      b- 4     c- 2      d- 5     e- 1

     Yanıt D dir.Yarı çapı en büyük olan E metalinden elektron en az enerji ile kopar.

 

14-) Aşağıdaki elektron düzeni verilmiş olan taom veya iyonların hangisinden 1 elektron koparmak en zordur.

  a-) F ( -)    1s(2)  2s (2)   “p (6)

  b-) Ne  1s(2)  2s(2)  2p(6)

  c-)  Na (+) 1s(2)    2s(2)         2p(6)  

  d-) Mg(2)       1s(2)   2s(2)   2p(6)

  e-) Al (+3)      !s(2)   2s(2)    2p(6)

        Yanıt Edir Verilen atom iyonlarının elektronh dizilişleri aynıdır.Ancak bu taneciklerin proton sayıları farklıdır.f,Ne , Na , Mg ve Al iyonlarının proton sayıları sırasıyla 9,10,11,12 ve 13 dür. 13 protonlu Al iyonlarından elektronlar daha sıkı tutulacağından Al den elektron koparmak zordur.      

        13         13        0

 

 

15-) 7   N      6   C + 1 e

        11            4                             14                  1

              5    B + 0 He            7                     N +   o  n          tepkimeleri Dalton un atom teorisindeki

1-Bilinen en küçük tanecik atomdur.

2- Bir elementin bütün atomları aynıdır.

3- Atomlar parçalanamaz.    İlkelerinden hangileri  ile ters düşmektedir.  (1990 ÖSS)

a-) Yalnız 1                           b-)Yalnız 2        c-) Yalnız 3       d-)1ve2           e-) 1,2,3

     Yanıt E dir.Soruda verilen 1 , 2 , 3 verileri Dalton atom teorisidir.

          13                 13                          0

        7  N   6  C  +   1  e   tepkimesinde N atomu C atomu ve pozitron vermek üzere parçalanmıştır.O halde atom parçalanabilir ve en küçük tanecik değildir.

    11                4                            14                    1

    5  B +    2  He              7  N+  o  n  tepkimesinde oluşan  (14,7)N ise  (13,6) N ile atomdur.Ancak kütle numaraları eşit değildir.O halde bir elementin izotopuda olabileceğinden bütün atomlar aynı değildir.

 

16-) Aşağıdaki verilen madde çiftlerinden hangilerinin birbirinin izotopu olduğu kesindir.

1- O(oksijen gazı)-O3 (ozan gazı)

2- C (elmas) – C (grafit )

3- H(hidrojen ) – D (döteryum)         (1990 ÖSS)

          Yanıt C dir.İzotop atomlarda kütle numaraları farklıdır. O2 ve O3 ve C(elmas ) , C(grafit) de aynı elementin birbiri ile yaptığı farklı fiziksel ve kimyasal özellikteki allotroplardır.

        Hidrojen : 1                                                2

       1   H ,  Döteryum ;   1  H  şeklinde gösterilirler.Buna göre atom numaraları aynı kütle numaraları farklı hidrojen ve döteryum kesinlikle izotop atomlardır

 

 

17-)  X2 YZ4 bileşiğinde Y nin değerliği kaçtır.    (1990 ÖSS)

a-) +6              b-) +4              c-) +2              d-) -2              e-) -6

      Yanıt A dır.Nötr (dışarı karşı yüklü sıfır olan) bir bileşikte bileşiği oluşturan elementlerin yükleri toplamı sıfıra eşit olmalıdır.

       11X : 1s(2)  2s(2)  2p(6)   3s(1)     1 burada değerlik elektrondur.

1 tane değerlik e olan X  1A grubunda olup +1 değerlik alır.

      8Z : 1s(2)  2s(2)  2p(4)     2 ile 4 değerlik elektronlarıdır.

      6tane elektronu olan Z ise 6A grubundadır ve kararlı bileşiklerinde -2 değerliklidir.

                     +1           a            -2

       ( X2             Y   Z4 )

   2 . (+1)+a+4(-2) = 0        2+a-8=0      a=+6 bulunur.

 

 

18-) Atomun yapısıyla ilgili

1- Proton ve nötronlar atomun çekirdeğindedir.

2- Atomun kütle numarası proton sayısı ile nötron sayısının toplamına eşittir.

3- Atom numarası proton nötron ve elektron sayılarının toplamına eşittir.  İfadelerlinden hangileri doğrudur.      (1991 ÖSS)

a-) Yalnız 1               b-) Yalnız 2                 c-) Yalnız 3            d-)1 ve 2   e-)2 ve 3

   Yanıt D dir. 

            ATOM                          Görüldüğü gibi çekirdek proton ve nötrondan oluşur.Kütle  

                                   =proton sayısı + nötron sayısı.Böylelikle 1 ve 2 doğrudur.

                                   Atom numarası da proton sayısından oluşur.

    Çekirdek      Elektronlar

 

Nötron    proton       

 

 

19-) Bir elementin atom numaraları aynı kütle numaraları farklı çeşitlerine o elementin izotopları denir.Birbirinin izotopu olan iki nötr atomun yapısı ile ilgili,

1- Proton sayıları farklı , elektron sayıları aynıdır.

2- Proton ve nötron sayıları farklıdır.

3- Nötron sayıları farklı  elektron sayıları aynıdır.    Açıklamalarından hangileri doğrudur. (1992 ÖSS)

a-)Yalnız 1                   b-) Yalnız 2                 c-)Yalnız 3                   d-)1 ve 2         e-) 1 ve 3

    Yanıt A dır.Nötr ve izotop iki atomda proton sayıları ve elektron sayıları eşit nötron sayıları eşit proton sayıları ise farklıdır.

 

 

20-)Bir elementin aynı cins atomlarının farklı kristal veya molekül şekillerinin her birine o elementin allotropu denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangilerinde verilen maddeler birbirinin allotropu değildir.     (1994 ÖSS)

a-) Oksijen-ozan          b-)Grafit-elmas            c-)Kırmızı fosfor-Beyaz fosfor 

           d-)Rambik kükürt-monaklin kükürt                  e-)Radyoaktif iyon-Radyoaktif  olmayan iyon.

      Yanıt E dir.Radyoaktif atomların farklı kristal veya molekül şekillerinin bir sonucu değil direkt olarak atom çekirdeğindeki kararsızlıktan kaynaklandığından E seçeneği doğru yanıttır.

 

 

21-) Tüm nötr atomlardaki atom numarası atomdaki

    1- proton sayısı       2-) Elektron sayısı                    3-) Nötr sayısı       niceliklerinden hangilerine eşittir.    (1994 ÖSS)

a-) Yalnız 1                  b-) Yalnız 2                 C-) Yalnız 3                 d-) 1 ve 2        e-) 1 ve 3

         Yanıt D dir. Nötr atomlarda  Proton  sayısı = Elektron sayısı = Çekirdek yükü  = Atom numarası

 

 

22-)  35                       37     -1

       17  X atomu ve   17 X         iyonu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur.(1994  ÖSS)

a-) Nötron sayıları eşit             b-)Proton sayıları farklıdır.                  

      35          -1                                                                                              35

c-)  17   X     kütle numarası daha büyüktür.       d-)  17 X elektron sayısı daha fazladır.

     37            -1

e-) 17 X       16 elektron vardır.

                           35                        37        -1         

     Yanıt C dir. 17  X ile   17 X     atom numaraları aynı kütle numaraları farklı olduğundan izotopturlar.

                                  İn hem kütle numarası büyüktür.Hem de 17+1=18 e vardır.

        75           +3

 

 

23-) 33  X         iyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.    (1990  ÖYS)

a-) Toplam elektron sayısı = 30         b-) Proton sayısı = 33    c-) Nötron sayısı = 42

       d-) P orbitalindeki elektron sayısı = 15       e-) S orbitalindeki elektron sayısı = 8

Yanıt D dir.İ.Y = p.s-e.s

                    +3 = 33 – e.s       e.s=30 dur.   P.s =A.N =33     K.N=A.N+n.s

                       75=33+n.s          n.s=42

35X = 1s(2)   2s(2)   2p(6)  3s(2)  3p(6) 4s(2)  3d(10)  p orbitallarınde   6+6 =12 e vardır.

 

 

24-)Elementlerin atomlarının temel haldeki elektron dizilişi periyodik özellikleri ile bilgi verir.Bu elektron dizilişinden çıkarılan

1)Toplam elektron sayısı=Atom numarası

2)Son orbitaldeki elektron sayısı=Periyod numarası

3)Baş puan sayısı=grup numarası         eşitliklerden hangileri tüm elementler için doğrudur.(1996 ÖSS)

a)Yalnız 1                    b)Yalnız 2                    c)Yalnız 3        d)1 ve 2                       e)1 2 3

            Yanıt A dır.Bir elementin içerdiği toplam elektron sayısı o elementin atom numarasına eşittir.1 doğrudur.En yüksek enerji düzeyindeki elektron sayısı grup numarasını baş puan sayısı ise Periyod numarasını verdiğinde 2 ve 3 de verilenler yanlıştır.

 

 

25-)  iyonlaşma enerjisi           z

                            y

 

 

                 x

 

 

 

                                                     Atom numarası

            Şekillerdeki iyonlaşma enerjisi – atom numarası grafiğinde 3. Periyod elementleri noktalarla gösterilmiştir.Bu elementlerden X,Y,Z ile ilgili

1)3ününde temel haldeki elektron düzenlerindeki tüm orbitaller doludur.

2-) Y elementi 5A grubundadır.

3-) Z elementinin atom numarası 18 dir .   yargılarından hangileri doğrudur.

a-) Yalnız 1                  b-) Yalnız 2                 c-) 1 ve 2         d-) 2 ve 3        e-) 1 2 ve 3

   Yanıt D dir.Noktalardan anlaşılacağı gibi küresel simetriden dolayı X  2A grubunda   Y  5A grubunda  Z ise 8A grubundadır.Soygaz olan Z nin elektron dizilişi  1s(2)  2s(2)  2p(6)  3s(2)  3p(6) olup atom numarası 18 dir.Bunlardan sadece Z nin orbitalleri tam doludur.Bu durumda  2 ve 3 de verilenler doğrudur.

 

 

26-)

  • X ve Y elementlerinin ikisinde katı halde elektriği iletmektedir.
  • Bütün bileşiklerinde X yalnız +2 , Y ise +2 , +7 ve bu değerler arasındaki bazı pozitif değerler almaktadır.

    Bu bilgilere göre X ve Y elementleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur.

(1997 ÖSS)

a-) X ve Y nin ikisi de metaldir.       b-) X metal Y ametaldir.          c-) X ve Y aynı gruptadır.

        d-) X ve Y aynı bloktadır.                  e-) X ve Y aynı periyottadır.

      Yanıt A dır.Çünkü metaller katı halde elektriği ileten ve bileşiklerde yalnız pozitif değerlikli olan elementlerdir.

 

 

27-) Periyodik tabloda aynı düşey sırada olduğu bilinen X ,Y , Z ametallerinden

1-) Y nin elektron verme ( + değerli olma ) eğilimi X ten fazladır.

2-) Z nin elektron verme (+ değerli olma ) eğilimi Y den küçük X ten büyüktür.

      Buna göre X , Y , Z periyodik tabloda atom numaralarına göre yukarıdan aşağıya doğru nasıl sıralanır.  (1986  ÖSYS)

   a-) X , Y , Z             b-) Z , X , Y                c-) Z , Y , X                d-) Y , Z , X     e-) X , Z , Y

       Yanıt E dir . Verilen bilgilere göre elektron verme eğilimi arasında Y büyük Z büyük X ilişkisi vardır.Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom çapı büyüdüğünden elektron verme eğilimi artar.Öyleyse bu elementlerin atom numaraları X küçük Z küçük Y sırasını izler.

 

 

28-) X (+2) iyonunda 18 elektron bulunan X elementinin periyodik sistemindeki yeri neresidir. (1988 ÖSS)

             Grup         Periyod                   Yanıt C dir .X (+2) iyonunun nötr atomu X te 18+2 = 20 e     

a-)            2A             2                        bulunur.Elektron dizilişi ; 1s(2)   2s (2)   2p(6)  3s(2)  3p(6) 

b-)           2A              3                        4s(2) olan bu element periyodik cetvelin 2A grubunda 4.

c-)           2A              4                        periyodunda bulunur.

d-)         3A               4

e-)            4A             3                                             

 

 

29-)

  • Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan atomlara izotop
  • Nötron sayısı aynı proton sayısı farklı olan atomlara izoton
  • Nötron ve proton sayıları toplamı aynı olan atomlara izobar    denir.

    Bu tanımlara göre ;

 

 

 

Element                             

Atom numarası

Kütle numarası

Nötron sayısı

      X                                            

 

        35

        18

       Y

17

37

 

       Z  

18

 

20

 

       Tablodaki X , Y , Z elementleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur.(1997 ÖSS)

  a-) X ve Y birbirinin izotopudur.        b-) X ve Y birbirlerinin izobarıdır.        c-) Y ve Z birbirinin izotonudur.                       d-)X ve Z birbirinin izotopudur.         e-) Y ve Z birbirinin izobarıdır.

     Yanıt C dir. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan X ve Y izotop nötron sayıları aynı proton sayıları farklı olan Y ile Z izotopdur.

 

 

30-) Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi bazı elementler doğada farklı şekillerde bulunabilir.

        Element                                         Doğadaki farklı şekilleri

  Karbon                                                  Elmas . grafit

  Oksijen                                                  Oksijen gazı ozon gazı

  Fosfor                                                    Beyaz fosfor  kırmızı fosfor

  Kükürt                                                   Rambik kükürt monaklinik kükürt

      Bu örneklerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır.

a-) Grafit ile elmas birbirinin allotropudur.

b-) C atomlarının uzayda dizilişleri elmas ve grafitte farklıdır.

c-)Rambik ve monaklinik kükürdün erime sıcaklıkları farklıdır.

d-)Ozan molekül formülü O (3) oksijeninki ise O(2) dir.

e-)Fosfor bileşikleri yalnız kırmızı fosfordan oluşur.

      Yanıt E dir.Aynı elementin farklı şekillerine allotrop denir. Allotropların kimyasal özellikleri benzerdir,fiziksel özellikleri farklıdır.

       Yukarıdaki bilgiler incelenirse fosforun tabiatta hem beyaz fosfor hemde kırmızı fosfor halinde bulunduğu görülür.Halbuki E şıkkında fosfor bileşiklerinin yalnızca kırmızı fosfordan oluştuğu söyleniyor.E seçeneği yanlıştır.

                                  60        +2                                                                                                                   58

 

 

31-) Bir elementin     X      iyonunda 25 elektron vardır.Aynı elementin   X izotopunun atomundaki proton nötron ve elektron sayıları kaçtır.    (1999 ÖSS)

        Proton      nötron     elektron             Yanıt D dir.X(+2) iyonunda 25 elektron varsa

a-)       23             35         23                     proton sayısı 27 dir  proton sayısı değişmediğinden

b-)      25              31         27                    nötr atomunda 27 proton 31 nötron ve 27 elektron c-)       25              33         25                    vardır.

d-)      27              31          27

e-)      27                33        25                            

 

 

32-) X , Y , Z elementlerinin

      2n + 1            2n+2              2n+2

               n X   ,       n  Y  ,   n+1 Z

     atomlarında aşağıdakilerden hangisinde verilenler birbirine eşit değildir.(2000  ÖSS)

a-) X ile Y nin proton sayıları           c-)X ile Z nin nötron sayıları

b-) X ile Y nin nötron sayıları           d-)Y ile Z nin kütle numaraları

       e-) Z nin nötron sayısı ile proton sayısı

          Yanıt X in proton sayısı n ve nötron sayısı  n+1 dir.

                   Y nin proton sayısı n ve nötron sayısı n+2 dir.

                   Z nin proton sayısı n+1 ve nötron sayısı da n+1 dir.

         Buna göre X ile Y nin proton sayıları eşit fakat nötron sayıları farklıdır.A seçeneği doğru B seçeneği yanlıştır. X ve Z nin nötron sayıları n+1 dir ve eşittir.C seçeneği doğrudur.X ile Z nin kütle numaraları 2n+2 dir ve eşittir.D seçeneği doğrudur.Z nin proton sayısı ve nötron sayısı n+1 dir ve eşittir.E seçeneği doğrudur.

 

 

33-) Bir elementin atomları ile ilgili

1- Nötron sayıları farklı ise birbirinin izotopudur.

2- Elektron sayıları farklı ise en az biri iyondur.

3- Kütleleri farklı ise birbirinin allotropudur.                 Yargılarından hangileri doğrudur (2000 ÖSS)

a-)Yalnız 1       b-) Yalnız 2                 c-)Yalnız 3                   d-) 1 ve 2        e-) 2 ve 3

      Yanıt Bir elementin tüm atomlarının atom numaraları aynıdır.Atom numaraları aynı nötron sayıları farklı elementlere izotop elementler denir.1.yargı doğrudur.Aynı protona sahip olan elementlere farklı sayıda elektron içermesi için yüklerinin farklı olması gerekir.Bunun için birisi nötr iken diğeri yüklü olabilir. 2. yargı doğrudur.Bir elementin farklı kütleli atomlarına izotop denir.Bu olayın allotrop uçla ilgisi yoktur.3.yargı yanlıştır.Cevap D dir.

           

 

             2                          2

34-)     1.         1H     ve     1D

           40                           40

            2.         19K     ve     20CA

                          63        +1                         65      +2

3.          29 CU    ve        29 CU

           

            Yukarıdakilerin hangilerinde verilen iki taneciğin kimyasal özellikleri birbirinin aynısıdır?

a)Yalnız 1                    b)yalnız 2                     c)Yalnız 3                    d)1 ve 2                       e)2 ve 3

Yanıt=Taneciklerin kimyasal özellikleri proton ve elektron sayısına göre belirlenir.Elementlerin proton sayısı veya elektron sayısı değiştiğinhde kimyasal özelliği değişir.

1.öncüldeki maddelerin hem proton hem nötron sayısı olduğundan kimyasal özelliği aynıdır.

2.öncüldeki maddelerin proton sayıları farklı olduğundan kimyasal özellikleri farklıdır.

3.öncüldeki maddelerin elektron sayıları farklı olduğundan kimyasal özellikleri farklıdır.Cevap A’dır.


Etiketler: YANIT- D Dimitri Mendelew, elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır.Ancak bu sıralamalarda bazı uyumsuzluklar görüldüğünden atom ağırlıklarına göre sıradan vazgeçilmiştir.Atom numaralarına göre sıralanmıştır.Dimitri Mendelew in uyumsuzluğa,


  Kategori: Ödevler

  Tarih: 15.1.2013 02:04:06

  Hit: 3294

  Yorum: 0

3389 kişi tarafından toplam 10467 puan verildi


Buraya Ait Yorumlar:

     Buraya Ait Yorum Bulunamadı!

Yorum Ekleme Formu:

 * Adınız Soyadınız : 

 * E-Mail Adresiniz : 

 * Yazıyla İlgili Yorumunuz : 

 * Güvenlik Kodu : 

kaybandi Hakkında

 kaybandi'nın Diğer Bilgileri

İsim: .
Yer: Türkiye/Şehir Bulunamadı
Cinsiyet: Bay
Medeni Hal: Bekar
Meslek: Web Programcısı
Yazdığı Yazı Sayısı: 471
Yapılan Yorum Sayısı: 13

kaybandi'nın Son Yazdığı Yazılar

» Deprem
Şimdi bu depremde ölenler Çök kapan tutun yapamadığı için mi ? Yoksa rüşvetle, rantiyeyle yapılan, imar affı ile ruhsat verilen çürük binaların çökmesi nedeniyle mi öldüler ?

Güncel Haberler - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Anneler Günü
Başta Şehit Analarımız olmak üzere Tüm Annelerimizin ve Anne adaylarımızın #AnnelerGünü kutlu olsun..

Özel Günler ve Kutlamalar - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Taşerona kadro tamam
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yıl bitmeden taşeron işçilerin kadroya alınması için düzenlemenin yapılacağını söyledi. Ön çalışmanın tamamlandığına dikkat çeken Sarıeroğlu, “Başbakan’a sunum yapma aşamasına geldik” dedi

Güncel Haberler - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Yüzbinlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
Yargıtay, yüz binlerce Bağ-Kur'luya emsal olacak bir karar verdi. Kararla 2000 yılından önce vergi kaydı, esnaf odası kaydı bulunan ve bu dönemden önce belli bir süre kaydı olup silinenlere ikinci bir fırsat kapısı aralandı.

Güncel Haberler - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Bomba İmha Uzmanı
Bomba koruyucu elbise sadece sizin parçalanmamanız içindir

Diğer Haberler & Olaylar - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibi
Son zamanlarda farklı ülkelerde bir dizi eylem askeri uçak bir dizi gördük. En Türk hava kuvvetinden akrobasi ekibi ile kokpit içinde bir tur atalım İnanılmaz .. Saygı !!

PAYLAŞMAK İSTEDİKLERİM - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Türksat 4A Otomatik Arama Frekansı (Tüm Uydu Cihazlar)
Birçok yeni özelliğe sahip Türksat 4A ile artık seyir keyfi bambaşka olacak. Türksat 4A Otomatik Arama Frekansı (Tüm Uydu Cihazlar), Türksat 4a otomatik arama nasıl yapılır

Diğer Haberler & Olaylar - kaybandi'ın Diğer Yazıları

» Zengin birisi ile evlenmek isteyen kıza ibretlik cevap !
Dünyanın en büyük finans şirketlerinden J.P. Morgan’ın CEO’su James Dimon’un, zengin koca avcısı bir kızın kendisine attığı bir elektronik postaya verdiği ibretlik cevap. Zengin birisi ile evlenmek isteyen bir kızın J.P. Morgan’a yolladığı elektroni

Güzel Yazılar - kaybandi'ın Diğer Yazıları

YASAL UYARI: 3.233.232.160 ip adresiyle defa ziyaret ettiğiniz sitemizde; 13 üyemiz tarafından 141 kategoride toplam 865 konu açılmış olup, bu konulara 4 mesajla, 14 yorum yapılmıştır; Sitemiz bir forum sitesi olduğundan kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay almadan anında siteye yazabilmektedir. 5651 sayılı yasaya göre bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. 5651 sayılı yasaya göre sitemiz mesajları kontrolle yükümlü olmayıp, şikayetlerinizi iletişim Formunu Doldurarak bize iletebilirsiniz, ilgilerinizden dolayı teşekkür ederiz.

© Copyright 2010 , www.kaybandi.com Tüm Hakları Saklıdır